Algemene Voorwaarden

 • Home /
 • Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Studievereniging Promptus Imperii, gevestigd aan Beverweg 113, 4817LK te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://svpromptusimperii.nl ; bestuur@svpromptusimperii.nl ; Beverweg 113, 4817LK te Breda.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studievereniging Promptus Imperii verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Opleiding
 • Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: bestuur@svpromptusimperii.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging Promptus Imperii neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Promptus Imperii) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studievereniging Promptus Imperii bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

GegevenBewaartermijn
Voor- en achternaamZolang het lidmaatschap voortduurt
GeslachtZolang het lidmaatschap voortduurt
GeboortedatumZolang het lidmaatschap voortduurt
AdresgegevensZolang het lidmaatschap voortduurt
TelefoonnummerZolang het lidmaatschap voortduurt
E-mailadresZolang het lidmaatschap voortduurt
IBANZolang het lidmaatschap voortduurt
OpleidingZolang het lidmaatschap voortduurt
BeeldmateriaalZolang Studievereniging Promptus Imperii bestaat

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Promptus Imperii verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studievereniging Promptus Imperii blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studievereniging Promptus Imperii gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging Promptus Imperii. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@svpromptusimperii.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studievereniging Promptus Imperii wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studievereniging Promptus Imperii neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Senaat of via bestuur@svpromptusimperii.nl .

Verwerking jaarlijkse contributie

Studievereniging Promptus Imperii zal uw jaarlijkse contributie automatisch incasseren met een doorlopende incasso opdracht. U zult hiervoor een doorlopende SEPA machtiging onderteken ten tijde van inschrijven, deze zal gedurende uw tijd als lid bij Promptus Imperii geldig blijven. Elke opdracht die wordt gestuurd zal eerst worden aangekondigd met een email, verder heeft u recht om binnen 8 weken na de afgeschreven incasso opdracht deze terug te boeken.